Hotline: 737 882 959

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

OutdoorGames s.r.o.

se sídlem Luční 179, 251 63 Všestary, IČ: 07214391, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296782

pro prodej produktů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.outdoorgames.cz.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými právními přepisy, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

2 PŘEDMĚT VZTAHU

OutdoorGames s.r.o., Luční 179, 251 63 Všestary, IČ 07214391, provozovatel portálu outdoorgames.cz, dále jako dodavatel, realizuje a prodává venkovní outdoorové hry pro firmy, jednotlivce, rodiny, děti a mládež, cílem kterých je zážitek v terénu, nebo teambuildingová aktivita pro firmy/týmy.

Hra jako produkt dodavatele obsahuje:

 • dokumenty ke hře (zejména tematický obsah hry, návod, mapa, pravidla hry a pod.), které jsou dodavatelem zpřístupněny ke stažení po zaplacení objednávky, pokud není v pravidlech hry stanoveno jinak;
 • herní indície umístěné v terénu;
 • podpora dodavatele na telefonu v plánovaném termínu hry a dále přidružené služby (např. reflexe pro teambuildingové aktivity), které nejsou obvyklou součástí produktu, ale mohou být objednány zvlášť.

3 ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Pro účely těchto obchodních podmínek se účastníky smluvního vztahu rozumí dodavatel a kupující. Kupujícím je osoba, která objednává produkty dodavatele. V průběhu plnění se objevuje hráč, osoba, která se účastní hry. Hráč není účastníkem smluvního vztahu. Za plnění povinností hráčů je odpovědný kupující. Kupujícím mohou být pouze osoby starší 18 let.

4 VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká splněním tří níže vedených podmínek:

 1. Objednávkou produktu na webových stránkách www.outdoorgames.cz. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.
 2. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky. Další komunikace, týkající se objednávky (změny, platba, zrušení,..) mezi kupujícím a dodavatelem probíhá formou e-mailu (podpora@outdoorgames.cz), anebo s využitím kontaktního formuláře na webu www.outdoorgames.cz.
 3. Kupující uhradí celou částku v termínu splatnosti.

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

Dodavatel se zavazuje kupujícímu zabezpečit produkt v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami. Není-li dohodnuto jinak, má se za to, že kupující je i smluvním plátcem.

5 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodavatel není plátcem DPH. Ceny uvedené na webových stránkách dodavatele jsou v CZK, jsou konečné a při prodeji se neuplatňují další náklady na distribuci a dopravu.

Kupující je povinen uhradit celou částku objednávky na účet dodavatele 2301456262 /2010 nejpozději do 14 dnů od odeslání objednávky a to bankovním převodem nebo bezhotovostně platební kartou. Pokyny k platbě jsou dostupné na webu www.outdoorgames.cz v objednávkovém procese a dále jsou zaslány e-mailem kupujícímu.

Faktura je kupujícímu vystavena v celkové výši a v českých korunách a odeslaná na e-mail. Za den uhrazení se považuje den přijetí platby na účet dodavatele.

6 UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě odeslané objednávky kupujícího provedené na webové stránce dostane kupující přístupy do svého uživatelského rozhraní. Přístupy jsou generované a odeslané automaticky na e-mail kupujícího. Přístupy obsahují uživatelské jméno a automaticky strojně vygenerované heslo. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující sledovat stav objednávek a stahovat dokumenty ke hře. Webové stránky neumožňují objednávky bez registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Pokud chce kupující předat dokumenty ke hře dalším hráčům může využít svůj e-mail, přenosný disk a pod.
Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7 PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

K základním právům kupujícího patří:

 1. právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaného a zaplaceného produktu
 2. právo na veškeré informace, jichž si je dodavatel vědom a které se jakkoliv dotýkají smluvně sjednaného produktu
 3. právo být neprodleně seznámen s případnými změnami v rozsahu objednaného produktu a ceny
 4. právo kdykoliv odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v bodě 8 těchto obchodních podmínek
 5. právo určit hráče, kterými mohou být jiné osoby než kupující. Objednávka nespecifikuje hráče. Kupující je povinnen sdělit veškeré podstatné informace k objednané hře všem hráčům. Dále si je kupující vědom, že osoby mladší 18 let mohou být hráči outdoorové hry jenom v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let nebo se souhlasem jejich zákonného zástupce
 6. právo změnit plánovaný termín hry a případně i variantu hry v čase minimálně 24 hodin před původně plánovaným datem. O této změně kupující informuje dodavatele prostřednictvím e-mailu (podpora@outdoorgames.cz) nebo s využitím kontaktního formuláře na webu www.outdoorgames.cz.
 7. právo na reklamaci v souladu s bodem 10 těchto obchodních podmínek
 8. právo na ochranu osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb., které uvádí v objednávce

K základním povinnostem kupujícího patří:

 1. povinnost uhradit cenu produktu před jeho poskytnutím
 2. povinnost uvést do objednávky pravdivé a úplné požadované údaje a sdělit jakékoli změny těchto údajů
 3. povinnost bez zbytečného prodlení oznámit dodavateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v rozsahu sjednaného produktu
 4. povinnost uhradit cenu produktu v souladu s bodem 5 těchto obchodních podmínek
 5. povinnost zahájit hru v termínu definovaném v objednávce (plánovaný datum hry), případně požádat o změnu termínu v čase minimálně 24 hodin před původně plánovaným datem. O změně termínu je kupující povinnen informovat dodavatele prostřednictvím e-mailu (podpora@outdoorgames.cz) nebo s využitím kontaktního formuláře na webu www.outdoorgames.cz
 6. povinnost dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla hry kupujícím i jim pověřenými hráči
 7. povinnost počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních hráčů, třetích osob, nebo dodavatele, a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním způsobil

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli a zaplatit odstupné dle ustanovení v bodě 9 těchto obchodních podmínek

8 PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

 1. Dodavatel má právo změnit rozsah poskytovaného produktu nebo ho zrušit dle ustanovení v bodě 8.1 těchto obchodních podmínek
 2. Dodavatel je povinen řádně a pravdivě informovat kupujícího o všech skutečnostech týkajících se sjednaného produktu, které jsou dodavateli známy
 3. Dodavatel nemá povinnost poskytnout služby kupujícímu nad rámec smluvně sjednaného, potvrzeného a uhrazeného produktu

9 ZRUŠENÍ A ZMĚNY PLNĚNÍ SMLOUVY

Zrušení plnění smlouvy ze strany dodavatele:

 • v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí
 • z důvodu malého počtu zájemců
 • z důvodu porušení povinností kupujícího

Zrušení plnění smlouvy ze strany kupujícího:

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu kdykoli před zahájením plnění smlouvy. Zahájením plnění smlouvy se považuje poskytnutí placených dokumentů ke hře.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy kupující zašle e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.outdoorgames.cz. Pro určení doby zrušení a odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení dodavateli. Není-li důvodem odstoupení kupujícího od smlouvy porušení povinností dodavatele stanovené smlouvou nebo odstoupí-li dodavatel od smlouvy před zahájením čerpání produktu z důvodu porušení smluvních povinností kupujícího, je kupující povinen zaplatit odstupné ve výši stanovené v bodě 9. těchto všeobecných obchodních podmínek. Je-li důvodem odstoupení kupujícího od smlouvy porušení smluvních povinností dodavatele, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu celou, do té doby uhrazenou částku za objednaný produkt, aniž by byl kupující povinen platit odstupné.

Změny sjednaného produktu:

Nastanou-li okolnosti, které dodavateli brání poskytnout produkt dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání produktu změnit podmínky smlouvy, je povinen takové změny oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny produktu, je dodavatel povinen v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Kupující má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí či zda od smlouvy odstoupí, a to do 3 dnů od doručení oznámení. Jestliže kupující se změnou souhlasí, je povinen do lhůty stanovené dodavatelem zaplatit rozdíl ceny. Jestliže kupující nesouhlasí se změnou smlouvy a od smlouvy odstoupí a nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu vše, co od něho podle zrušené smlouvy obdržel. Kupující v tom případě není povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena produktu podle nové smlouvy nižší než již uskutečněné platby, je dodavatel povinen takto vzniklý rozdíl kupujícímu bez zbytečného odkladu vrátit.

10 ODSTUPNÉ

Odstoupení od smlouvy kupujícím

Odstoupí-li kupující od smlouvy bez zavinění dodavatele a/nebo poruší povinnosti vůči dodavateli, je kupující povinen zaplatit dodavateli odstupné.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Odstoupí-li dodavatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany kupujícího, je kupující povinen zaplatit odstupné ve výši 100% ceny.

Způsob platby odstupného

Dodavatel má právo odečíst odstupné od zaplacené ceny. Odstupné se účtuje i v případech, kdy dojde k neúčasti na hře v důsledku poskytnutí nesprávných údajů kupujícího (např. Kupující uvede nesprávný plánovaný datum hry).

11 REKLAMACE

Tento reklamační řád se vztahuje na produkty poskytnuté dodavatelem a upravuje způsob uplatňování nároků kupujícího vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytovaného produktu a jejich vyřizování.

V případě, že plnění neprobíhá podle smluvních podmínek, je kupující oprávněn provést reklamaci. Kupující je povinen oznámit své požadavky dodavateli okamžitě, jakmile zjistí nesrovnalost mezi smluvními podmínkami a jejich plněním, a uplatnit tím reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno ihned a přímo na místě. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě. S odstupem času se snižuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.

Nárok na reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou nejpozději do 14 dnů po skončení hry a/nebo od zjištění vady, poté nárok na reklamaci zaniká.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u dodavatele písemně na e-mail podpora@outdoorgames.cz. Dodavatel vydá kupujícímu potvrzení o přijatých reklamacích. Řádně a včas uplatněnou reklamaci vyřídí dodavatel v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny osobní údaje, poskytnuté při objednávce kupujícím (jméno, příjmení, název firmy, adresa, telefon, e-mailová adresa), budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb ., O ochraně osobních údajů a pravidlami GDPR. Dodavatel prohlašuje, že údaje, získané od svých kupujících, považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.

Všechna osobní data uvedená v objednávce budou použita jen pro potřebu zpracování objednávky a následné fakturace.

Kupující svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v bodě 12 a) a 12 b) těchto všeobecných obchodních podmínek. Kupující zasláním objednávky prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů. Kupující výslovně prohlašuje, že oznámil dodavateli jen pravdivé informace ohledně osobních údajů.

Kupující má podle zákona o ochraně osobních údajů právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás prostřednictvím e-mailu podpora@outdoorgames.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

Kupující má možnost se přihlásit k odběru novinek e-mailem prostřednictvím formuláře zasílat Newsletter. Pokud tak výslovně neučiní, prodávající mu nebude zasílat žádné obchodní a marketingové sdělení.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2018 a jsou nedílnou součástí objednávky her na www.outdoorgames.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo aktualizace obchodních podmínek v případě změn. Kupující, jako spotřebitel, má v souladu s § 20d zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené smlouvy o poskytování produktu dodavatele. Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností kupujícího, jakož i subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je kupující informován, že byla zřízena platforma pro řešení sporů on-line, na níž se kupující, v případě, že bude usilovat o mimosoudní řešení sporů, může obracet. Elektronický odkaz na tuto platformu je http://ec.europa.eu/consumers/odr/.